ฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนสายพันธ์ African Night Crawler

ต้นไม้จะเจริญเติบโตให้ได้ดอกผลงดงามเพียงไรนั้น องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือดิน เราศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับดินและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อต้องการลดการใช้สารเคมี ซึ่งแพร่กระจายในวงการเกษตรอย่างมาก เราพบว่ามูลไส้เดือนนั้นเป็นคำตอบหนึ่งของการพัฒนาปรับปรุงสภาพดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ทั้งที่ในต่างประเทศมีการเพาะเลี้ยงเพื่อใช้ปรับปรุงดินกันอย่างแพร่หลาย แต่ในไทยพบเห็นตามธรรมชาติ และเริ่มมีการเพาะเลี้ยงในหมู่นักวิจัยเท่านั้น ยังไม่แพร่หลายมากนัก จึงเริ่มทดลองเลี้ยงไส้เดือนสายพันธ์ุ AF ไว้ใช้กับต้นไม้ที่ปลูกไว้เองเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี ระหว่างการทดลองเลี้ยง ก็ได้ทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ควบคู่กันไปด้วย ทั้งการเลี้ยง การผลิต การบรรจุ รวมถึงวิธีการเก็บรักษา และการทดลองใช้ เพื่อจำหน่ายในร้านของเราเองอีกด้วย

เมื่อมั่นใจในมูลไส้เดือนได้ว่าช่วยการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างเห็นผล และช่วยปรับสภาพดินได้จริง มีส่วนช่วยส่ิงแวดล้อม พัฒนาคุณภาพดินได้ในระยะยาว ลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมี และปลอดภัยต่อสุขภาพพลิกฟื้นผืนดินได้ในที่สุด หากนำมาใช้กับพื้นที่ขนาดเล็กในเมืองจะปลอดภัยต่อผู้ปลูกโดยเฉพาะพืชผักที่ปลูกเพื่อบริโภคเองอีกด้วย …

เรามุ่งเน้นการผลิตในการขายปลีกเพื่อผู้บริโภคในเมืองเป็นหลัก สำหรับเกษตรกรนั้น เราพยายามผลักดันให้เป็นผู้เพาะเลี้ยงเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนะนำวิธีการเลี้ยงให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค

ชมฟาร์ม รับคำแนะนำการเลี้ยง 

♦โทร.  095 792 9562  Line ID: Jaew.12 คุณแจ๋ว ♥